Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fuck-off
5171 5cac 420
fuck-off
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalwiszisza malwiszisza
fuck-off
2502 b287 420
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viadiedrunk diedrunk
fuck-off

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadiedrunk diedrunk
fuck-off
9506 15b2 420
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viadiedrunk diedrunk
fuck-off
2893 cd87 420
Reposted frommoai moai viadiedrunk diedrunk
fuck-off
5195 556f 420
Reposted fromskatrix skatrix viastaystrongangie staystrongangie
fuck-off
7065 a1d7 420
Reposted fromchocoway chocoway viastaystrongangie staystrongangie
fuck-off
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
fuck-off
0006 d341 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
fuck-off
0009 bb81 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
fuck-off
0243 1fd7 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fuck-off
0280 0e96 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Danya. Done with copic markers. Inspired by Sktchy app.
Reposted fromcuty cuty viadiedrunk diedrunk
fuck-off
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viadiedrunk diedrunk
fuck-off
9573 4aae 420
Reposted fromosaki osaki viadiedrunk diedrunk
fuck-off
5926 0e37 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
fuck-off
6069 6e2c 420
Reposted fromsunlovers sunlovers viaamericano americano
fuck-off
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaamericano americano
fuck-off
9091 fecd 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaamericano americano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl