Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
fuck-off
fuck-off
6489 3ce2 420
Reposted fromfungi fungi viaCalcarea Calcarea
fuck-off
9036 160e 420
Reposted fromgreens greens viatwarze twarze
fuck-off
6207 0e06 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatojaa agatojaa
fuck-off
1282 5119 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamysunshine mysunshine
fuck-off
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viamysunshine mysunshine
fuck-off
fuck-off
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
fuck-off
2174 9f21 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamysunshine mysunshine
fuck-off
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad via3kasiula3 3kasiula3
fuck-off
3006 e81a 420
Reposted fromgreens greens via3kasiula3 3kasiula3
fuck-off
4516 3744 420
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz via3kasiula3 3kasiula3
fuck-off
8441 faf5 420
Reposted fromIriss Iriss viahmpf3rd hmpf3rd
fuck-off
3565 5695 420
Reposted fromroyals royals vialadyagata ladyagata
fuck-off
0755 9f2b 420
fuck-off
3763 8d44 420
Reposted fromillidan illidan viaoll oll
fuck-off
8960 87c0 420
Reposted frompesy pesy viadlaczegonie dlaczegonie
8682 215f
fuck-off
5274 f4fa 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl